Company logo

Oblasti rada

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava.

Sastavljamo punomoćja, izjave i druge jednostrane izjave volje i sve vrste ugovora, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, kupoprodaji pokretnih stvari, ugovori o zajmu, zakupu, zalozi, jemstvu, posluzi i drugi.

Pružamo savete, sastavljamo ugovore i zastupamo autore i nosioce srodnih prava u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava.

Savetujemo klijente i u oblasti porodičnog prava, sastavljamo predbračne i bračne ugovore, zastupamo u postupcima razvoda, starateljstva, alimentacije i podele imovine, i pružamo druge vrste saveta i usluga u oblasti porodičnog i bračnog prava.

Pružamo sve vidove pravnih usluga u vezi naslednopravnih pitanja, kao što su sastavljanje zaveštanja i naslednopravnih ugovora, zastupanje u postupcima raspravljanja zaostavštine i drugim postupcima u vezi sa nasleđivanjem i savetujemo klijente u vezi sa naslednopravnim pitanjima.

Pružamo savetodavne usluge bivšim sopstvenicima, odnosno njihovim pravnim sledbenicima u postupku restitucije oduzete imovine i naknade. Pružamo pomoć klijentima i zastupamo ih u postupcima pred nadležnim organima usmerenim na ostvarivanje prava na restituciju i naknadu.

Pružamo usluge u vezi rehabilitacije fizičkih lica koji su neosnovano lišeni političkih, svojinskih i drugih prava za vreme komunističkog režima.

Savetujemo i zastupamo fizička lica u različitim građanskim sporovima, upravnim i drugim postupcima u cilju ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..