Company logo

Oblasti rada

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji. Pružamo savete u vezi prikupljanja i obrade ličnih podataka, utvrđivanja vrste, svrhe i osnova za obradu podataka kao i obezbeđivanja adekvatnog nivoa zaštite podataka i pružamo podršku klijentima u savlađivanju drugih izazova koje obrada i imperativ zaštite ličnih podataka stavljaju pred njih.

Sastavljamo ugovor o obradi podataka, interna pravila zaštite podataka o ličnosti i druga dokumenta koja obezbeđuju zakonitu i svrsishodnu obradu ličnih podataka. Svesni smo da je odnos kompanija prema ličnim podacima i privatnosti od ključne važnosti za njihov ugled i zakonito poslovanje, pa je zaštita privatnosti važan segment svih usluga koje pružamo kompanijama, bez obzira na primarnu oblast usluge.

Imamo dugogodišnju saradnju sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i u saradnji sa njima organizujemo seminare i obuke iz ove oblasti.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..