Company logo

BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Podsećamo poslodavce koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica na obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i dostavljanja evidencije podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Pravilnikom o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti (dalje: Pravilnik).

Pod radno angažovanim licima podrazumevaju se lica angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom usavršavanju i osposobljavanju i ugovora o dopunskom radu.

Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti (dalje: Izveštaj) poslodavac sačinjava popunjavanjem propisanog obrasca u odnosu na način, mere i ciljeve u pogledu unapređenja rodne ravnopravnosti koje je utvrdio u okviru godišnjeg plana odnosno programa.

Kako sačiniti Izveštaj: na propisanom obrascu - Obrazac br. 3 (u prilogu Pravilnika)

Kome se dostavlja Izveštaj: Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (dalje: Ministarstvo).

Kako dostaviti Izveštaj: uz Izveštaj (na Obrascu br. 3) se dostavlja i Evidencija podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti koja se takođe dostavlja na propisanom obrascu - Obrazac br. 1 (u prilogu Pravilnika).

Izveštaj i evidencija mogu se dostaviti u pismenoj ili elektronskoj formi, na srpskom jeziku ćiriličnim pismom (a latiničnim pismom u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma).

Do kada: krajnji rok za podnošenje Izveštaja i dostavljanje evidencije za 2023. godinu je 15. januar 2024.

Da podsetimo:

U skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Pravilnikom, poslodavac u privatnom sektoru sa više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica ima sledeće obaveze:

  • da izradi godišnji plan odnosno program rada koji između ostalog sadrži deo koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti

Poslodavac je u obavezi da u okviru svog godišnjeg plana odnosno programa rada unese deo koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti, što podrazumeva pregled i kratku ocenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca u radnom okruženju kod poslodavca, uključujući i godine starosti. Pored toga, potrebno je predvideti i posebne mere za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, razloge za određivanje tih mera i ciljeve koji se njima postižu, odnosno početak primene, način sprovođenja i kontrole i prestanak sprovođenja posebnih mera.

Ako je poslodavac svoj godišnji plan odnosno program rada učinio dostupnim javnosti (npr. na internet stranici), u obavezi je da o tome obavesti Ministarstvo - najkasnije u roku od 15 dana od donošenja plana odnosno programa.

U slučaju da poslodavac nije učinio javno dostupnim svoj godišnji plan odnosno program rada, u obavezi je da - pored obaveštavanja - Ministarstvu dostavi i izvod iz godišnjeg plana odnosno programa rada koji se odnosi na deo u vezi ostvarivanja i unapređenja rodne ravnopravnosti.

  • da Ministarstvu dostavi godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti (Obrazac 3.)

Izveštaj u suštini predstavlja ocenu stanja u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti kod poslodavca, odnosno razloge zbog kojih kod poslodavca nije ostvarena predviđena ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca.

  • da Ministarstvu dostavi evidenciju podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti (Obrazac 1.).

Ova evidencija pruža informacije o stanju rodne ravnopravnosti kod poslodavca i osnov za procenu rodne ravnopravnosti u radnom okruženju na makro nivou, a podaci u evidenciji iskazuju se i razvrstavaju zbirno, po polu i starosnoj dobi.

Obrazac 1 i način izrade ove evidencije propisani su Pravilnikom.

Odricanje od odgovornosti: Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savet.

Copyright: Trifunović&Co.