Company logo

Izmene Carinskog zakona

Izmenama Carinskog zakona1 propisano je da će se odluke carinskih organa u vezi sa primenom carinskih propisa koje su donete na zahtev lica smatrati izvršnim od dana dostavljanja licu na koje se odluka odnosi.

Pored toga, izmenjena su pravila zastarelosti naplate carinskog duga, pa će ubuduće carinski organi moći da naplate carinski dug u roku od pet godina od dana nastanka duga, s tim što mogu prekinuti tok zastarelosti svakom radnjom preduzetom u cilju naplate duga, kada rok zastarelosti počinje da teče od početka. Ipak, ovo pravo je ograničeno time što pravo na prinudnu naplatu carinskog duga u svakom slučaju zastareva po isteku 10 godina od njegovog nastanka.

Footnotes

  1. Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 144/2020 – stupa na snagu 5.12.2020.)