Company logo

Politika privatnosti

Izjava o privatnosti

Naša kancelarija posvećena je poštovanju i zaštiti privatnosti i osnovnim ličnim pravima i slobodama građana. U skladu sa tim, obraćamo posebnu pažnju obezbeđivanju adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti i zaštite privatnosti. U ovoj izjavi naći ćete informacije o tome zašto i kako prikupljamo, koristimo i delimo vaše podatke o ličnosti i koja prava imate u vezi sa tim.

Budući da našu politiku privatnosti možemo menjati s vremena na vreme, molimo vas da proveravate ovu stranicu kako biste se upoznali sa promenama, što vam omogućava da procenite jeste li sa njima saglasni.

Naša politika privatnosti poslednji put je ažurirana 26. avgusta 2020.

Ko smo mi

Mi smo advokati sa sedištem u Beogradu, u Srbiji, ul. Kneza Miloša br. 10. Mi, u svojstvu rukovaoca, kontrolišemo prikupljanje i određujemo svrhu i način obrade vaših podataka o ličnosti.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i lični broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedan, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo, zavisi od toga kako i zašto uspostavljamo odnos sa vama.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo mogu uključivati sledeće:

 • Kontakt informacije kao što su ime i prezime, adresa, email i broj telefona;
 • Biografski podaci kao što su dan rođenja, adresa prebivališta odnosno boravišta, lični broj, obrazovanje, radno mesto, poslodavac, fotografija i video ili audio sadržaji;
 • Fotokopija ličnog dokumenta;
 • Marketinške i komunikacione preferencije i informacije u vezi sa tim kao što je feedback i odgovori u istraživanjima;
 • Finansijski podaci kao što su adresa za fakturu, broj bankovnog računa i instrukcije za plaćanje;
 • Informacije o uslugama kao što su podaci o proizvodima i uslugama koje ste nam pružili;
 • Informacije o trećim licima (deca, bračni ili vanbračni partner, druga lica).

Izuzetno, kada to zahteva predmet na kojem nas angažujete, kada smo obavezni po zakonu ili radi izvršenja ugovora, možemo prikupljati i obrađivati posebne vrste podataka o ličnosti kao što su etnička i rasna pripadnost, članstvo u sindikatu, podaci o zdravstvenom stanju, političko mišljenje, religijsko opredeljenje, i dr.

 • Kada se prijavite na naš bilten (newsletter), pitaćemo vas da date vaše kontakte i druge relevantne informacije;
 • Kada se registrujete za učešće na događaju koji organizujemo, tražićemo da nam date kontakt podatke, informacije o zanimanju, poslodavcu i druge relevantne informacije (npr. preferencije u pogledu ishrane i slično);
 • Kada koristite naš veb-sajt, prikupljamo informacije o vašoj poseti i interakciji sa veb-sajtom;
 • Preko platformi društvenih mreža;
 • U korespondenciji telefonom, e-mail porukama ili na drugi način.
 • Ako nas kontaktirate kao klijent radi pružanja advokatskih usluga, tražićemo od vas informacije koje su neophodne za pružanje tih usluga; ove informacije uključuju kontakt podatke, informacije za naplatu usluge, informacije neophodne radi provere eventualnog postojanja konflikta interesa, i informacije od važnosti za usluge koje pružamo. Pored toga, možemo tražiti i informacije o adresi, datumu i mestu rođenja, lični broj, fotokopiju ličnog dokumenta, i dr. kada nas zakon obavezuje na njihovo prikupljanje. Takođe, informacije koje nam dostavljate mogu uključivati i podatke o ličnosti drugih lica koji su neophodni za zastupanje u konkretnom predmetu odnosno za pružanje usluga (npr. kada pružamo savet u vezi poslovne transakcije, primene propisa na konkretan slučaj ili kada zastupamo u postupcima). Kada nam dostavljate informacije o trećim licima, dužni ste da obezbedite usaglašenost sa svim zakonskim obavezama koje se primenjuju na otkrivanje tih informacija nama, kao i da nam omogućite, kada je potrebno, da te informacije prenesemo licima koja nama pružaju usluge.
 • Kada aplicirate za posao kod nas, tražićemo vam informacije neophodne za prijavu na posao.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od trećih lica

Od vas prikupljamo većinu vaših podataka o ličnosti koje nam vi dobrovoljno dajete. U nekim situacijama, vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati i od naših klijenata, kada podatke obrađujemo za njihov račun, kao i od nadležnih organa, organizacija ili kompanija koje nam pružaju usluge. U određenim slučajevima koristimo i javno dostupne izvore informacija.

Informacija o korišćenju kolačića

Kao i mnogi drugi veb-sajtovi, i naš veb-sajt koristi kolačiće. Podatke o vama dobijamo i sa Google Analytics servisa kompanije Google, Inc. (“Google”) čiji su serveri u SAD. Google Analytics koristi kolačiće kako bi nam pomogao da analiziramo na koji način posetioci koriste naš veb-sajt.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem uređaju kada pristupite našem veb-sajtu. Oni omogućavaju prikupljanje podataka o vašoj interakciji sa našim veb-sajtom, da prepoznamo vaš uređaj kad posetite našu stranicu, ustanovimo vaša interesovanja i da prikupljamo informacije o saobraćaju. Kolačići mogu biti: sesijski (kolačići koji se brišu kada zatvorite pretraživač) i stalni (kolačići koji ostaju na vašem uređaju za vreme koje je unapred definisano, osim ako ih vi ranije obrišete). Vreme trajanja navedeno je niže u listi kolačića.

Kolačići analitike su kolačići koji prate informacije o tome kako se internet stranica koristi, u cilju poboljšanja performansi. Takođe, ovi kolačići se mogu koristiti za testiranje novih funkcija, stranica ili mogućnosti i uvida u to kako korisnici reaguju na novine. Kolačići analitike mogu biti “kolačići prve strane” ili “kolačići treće strane”.

Kada pristupite našem veb-sajtu neki od kolačića mogu biti pohranjeni u vaš internet pretraživač, ako to omogućite. Neki kolačići koriste se samo ako koristite određene mogućnosti internet stranice, odnosno ako odaberete određena podešavanja, dok se neki kolačići mogu koristiti duži vremenski period.

Više o kolačićima koje koristimo možete saznati na ovom Linku.

Ako ne želite da dopustite određene vrste kolačića, ili kolačiće uopšte, možete promeniti podešavanja na vašem internet pretraživaču kako biste izbrisali već postavljene kolačiće ili podesili da ne prihvata nove kolačiće. Više informacija o ovim mogućnostima potražite u odeljku “Pomoć” ili “Podešavanja” na svom internet pretraživaču. Imajte u vidu da, ako obrišete kolačiće, ili ih ne prihvatite, postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve funkcije veb-sajta, kao i da to može pogoršati sveukupno korisničko iskustvo budući da neke stranice možda neće biti pravilno prikazane.

Zašto, kako i po kom osnovu koristimo vaše podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti koristimo zakonito, pošteno i transparentno, u sledeće svrhe:

 • u svrhu komunikacije i razmene informacija sa posetiocima našeg veb-sajta;
 • u svrhu održavanja i upravljanja odnosima sa postojećim i potencijalnim klijentima, naročito u pogledu odgovora na njihove zahteve ili redovnim slanjem novosti iz pravnih oblasti kojima se bavimo, a koje bi vas mogle zanimati;
 • u svaku drugu određenu svrhu koju vam saopštavamo pri prikupljanju informacija.

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati i koristiti posebno:

 • kada ste vi odnosno lice na koje se podaci odnose pristali na obradu podataka o ličnosti u jednu ili više posebno određenih svrha;
 • kada je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanja radnji pre zaključenje ugovora, a na zahtev lica na koje se podaci odnose;
 • kada je obrada neophodna radi izvršenja naših obaveza (primarno onih koje proističu iz propisa, npr. u oblastima advokature, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, rada, poreza, doprinosa i sl.);
 • kada je obrada neophodna radi zaštite vitalnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • kada je obrada neophodna u cilju ostvarenja naših legitimnih interesa ili interesa trećeg lica, osim kada nad tim interesima preovlađuju interesi ili osnovna prava i slobode lica na koja se podaci odnose.

Naša obrada vaših podataka o ličnosti zavisi od toga kako, kada i zašto komuniciramo. Posebne vrste podataka o ličnosti obrađujemo samo kada je takva obrada neophodna u cilju pružanja saveta i usluga klijentu u vezi njegovih obaveza i prava u vezi rada i socijalnog osiguranja, kada smo na to obavezani zakonom ili kad je to neophodno da bi se ustanovio, ostvario ili odbranio pravni zahtev.

Svi vaši podaci o ličnosti se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikupljaju.

Molimo kontaktirajte nas ako imate pitanja u vezi načina prikupljanja i korišćenja vaših podataka o ličnosti.

Otkrivanje i prenos vaših podataka o ličnosti

Mi poštujemo vaše podatke o ličnosti i ne otkrivamo ih drugim licima osim kako je niže opisano.

Vaše podatke o ličnosti možemo otkriti:

 • licu koje nam pruža računovodstvene usluge u svrhu administracije i naplate;
 • u svrhu pružanja advokatskih saveta i usluga. Kada otkrivamo vaše podatke o ličnosti van Srbije, koristimo standardne ugovorne klauzule. Kada je neophodno da se podaci prenesu van Srbije, prenos se vrši u skladu sa propisanim uslovima u Republici Srbiji;
 • podatke o ličnosti klijenata, njihovih zaposlenih i zastupnika možemo otkrivati drugim stručnjacima uključujući advokate, medijatore, arbitre, konsultante, eksperte koje angažujemo na predmetu i advokatske pripravnike. Takođe, podaci o ličnosti mogu biti otkriveni i drugoj advokatskoj kancelariji ako je potrebno dobijanje stranog pravnog mišljenja;
 • našim dobavljačima odnosno pružaocima usluga (npr. organizatoru događaja, partnerima i slično);
 • nadležnim organima kad je to obavezno ili potrebno;
 • kada nam za njihovo otkrivanje vi date pristanak.

Prenosićemo vaše podatke o ličnosti izvan Republike Srbije samo ako:

 • se prenos podataka vrši u zemlju za koju je utvrđeno da ima primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa zakonom,
 • se prenos vrši uz primenu standardnih ugovornih klauzula kao odgovarajućih mera zaštite;
 • ste nam dali izričit pristanak ili
 • je takav prenos u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji (dalje: Zakon) ili odredbama GDPR.

U svakom slučaju preduzimaćemo sve odgovarajuće mere kako bismo osigurali da vaša privatnost ostane zaštićena.

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja u vezi način otkrivanja ili prenosa vaših podataka o ličnosti.

Kako štitimo vaše podatke o ličnosti

Naš cilj je da vaše podatke čuvamo sigurnim i bezbednim u najvećoj mogućoj meri. U cilju bezbednosti vaših podataka o ličnosti sprovodimo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere radi sprečavanja neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili obrađivani na drugi način, kao i slučajnog ili nezakonitog gubitka, uništenja ili izmene.

Kontaktirajte nas ako imate pitanja u vezi načina zaštite vaših podataka o ličnosti.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže nego što je to neophodno za svrhu za koju su podaci prikupljeni, ili u trajanju na koje smo obavezani zakonom, ili radi ostvarivanja odnosno odbrane pravnog zahteva.

Vaša prava u vezi obrade i čuvanja vaših podataka o ličnosti

Imate prava:
 • da budete informisani o obradi vaših podataka o ličnosti, uključujući osnov i svrhu obrade, vrste podataka, da li se i kome otkrivaju, i druge informacije u skladu sa Zakonom („pravo na informisanje“). U pojedinim situacijama, ovo pravo može biti ograničeno;
 • da namdate odnosno da odbijete davanje pristanka kao i pravo da opozovete dati pristanakna obradu vaših podataka o ličnosti, kada se radi o obradi koja se vrši na osnovu pristanka;
 • da istaknete prigovor na obradu podataka o ličnosti („pravo na prigovor“) iz Zakonom propisanih razloga (ovo pravo je neograničeno ako se radi o obradi podataka koja se vrši isključivo za potrebe direktnog oglašavanja (marketinga));
 • da budete obavešteni odn. da dobijete informaciju koji podaci o ličnosti se o vama obrađuju i čuvaju („pravo na pristup“), kao i pravo na uvid u podatke i kopiju podataka u skladu sa Zakonom;
 • da zahtevate da se izvrši ispravka ili dopuna podataka koje čuvamo o vama, ako su ti podaci netačni ili neažurni ili nepotpuni („pravo na ispravku i dopunu“)
 • da zahtevate brisanje podataka koje čuvamo: 1) kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za obradu u svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; 2) kada povučete pristanak na kojem je obrada zasnovana a nema drugog osnova za obradu, ili 3) kada uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti u skladu sa članom 37. stav 1 Zakona a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad vašim legitimnim interesom, pravom ili slobodom ili je osnov u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem i odbranom pravnog zahteva („pravo na brisanje/zaborav“).

Ovo pravo nije apsolutno: u zavisnosti od obima zahteva, možemo obrisati sve ili deo podataka koje čuvamo, a u nekim situacijama takav zahtev može biti i pravno neosnovan (ako su npr. podaci neophodni za izvršenje ugovora i ispunjenje zakonskih obaveza ili zbog podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, u meri u kojoj je obrada neophodna);

 • da obezbedite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti: 1) ako osporavate njihovu tačnost (za vreme koje nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti); 2) ako je obrada nezakonita a vi se protivite brisanju vaših podataka o ličnosti i umesto toga tražite ograničavanje njihove upotrebe; 3) ako nama više nisu potrebni podaci o ličnosti za potrebe obrade ali ih vi tražite radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva i 4) ako uložite prigovor na obradu a još nije utvrđeno da li naši legitimni interesi za obradu preovlađuju nad vašim interesima („pravo na ograničenje obrade“). Ako je obrada ograničena, takve podatke o ličnosti smemo obrađivati ili uz vaš pristanak ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva ili zbog zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa. U slučaju ograničene obrade obavestićemo vas o prestanku ograničenja pre njegovog prestanka.
 • pod određenim uslovima propisanim Zakonom, imate pravo da zahtevate da podatke o ličnosti koje ste nam dostavili prenesemo vama ili drugom rukovaocu („pravo da zahtevate prenos podataka“).
 • da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) i pravo na sudsku zaštitu. Ako smatrate da se obrada vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku. Ako ne budete zadovoljni njegovom odlukom, možete pokrenuti upravni spor u roku propisanom Zakonom. Lice na koje se podaci odnose ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je, radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti, povređeno neko pravo predviđeno Zakonom od strane rukovaoca ili obrađivača.

Kontaktirajte nas

Molimo vas da sva pitanja u vezi ove Izjave o privatnosti, načina na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti i druge zahteve u vezi zaštite ličnih podataka uputite na e-mailoffice@tclaw.rs; kontakt telefon: (+381 11) 334-55-44