Company logo

Oblasti rada

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i medijaciju postignu zadovoljavajuća rešenja i time izbegnu eventualne sporove i troškove postupaka. U slučaju da interesi klijenata zahtevaju sudsku zaštitu, zastupamo i savetujemo klijente kako u građanskim parnicama i postupcima u privredi, tako i u upravnim stvarima, stečaju i likvidaciji. Zastupamo klijente i u arbitražama.

Pronalazimo najefikasnije načine za naplatu potraživanja naših klijenata u vansudskom postupku i primenjujemo sve instrumente obezbeđenja (zaloga, hipoteka, bankarska garancija, menice, jemstvo i dr.) u cilju zaštite i obezbeđenja potraživanja naših klijenata i njihove naplate bez pokretanja sudskih postupaka, kad god je to moguće.

U slučajevima kada je naplata potraživanja moguća isključivo sudskim putem, pružamo kompletnu uslugu zastupanja u postupcima prinudnog izvršenja.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..