Company logo

Oblasti rada

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima vezanim za sticanje, zaštitu, korišćenje i povrede prava intelektualne svojine (žigovi, dizajn, patent, oznake geografskog porekla, topografije poluprovodničkih proizvoda i autorska prava).

Naše usluge obuhvataju sastavljanje širokog spektra ugovora iz oblasti intelektualne svojine (prenos, licenca, franšiza, zaloga, izdavaštvo kao i druge vrste ugovora autorskog prava), prethodno ispitivanje uslova za registraciju i zaštitu, podnošenje zahteva i sprovođenje postupka registracije, druge usluge zastupanja u postupcima pred upravnim organima i sudovima. Pružamo savete i zastupamo klijente u sudskim i upravnim postupcima zaštite prava intelektualne svojine, uključujući i primenu posebnih mera (oduzimanje predmeta povrede, privremene mere, itd.) u cilju zaštite prava intelektualne svojine i ostvarenja naknade štete u najboljem interesu klijenta.

Savetujemo klijente i u domenu audio-vizuelnih tehnologija i medijskog prava (TV, film, muzika, izdavaštvo, advertajzing, elektronski i štampani mediji, itd.) i pomažemo im u realizaciji projekata u vezi sa produkcijom, izdavaštvom, emitovanjem, distribucijom i oglašavanjem. Pružamo podršku projektima u svim fazama, uključujući korporativni aspekt, finansiranje, prava intelektualne svojine, publicitet, privatnost i oglašavanje.

Imamo višegodišnjeg iskustva u zastupanju različitih učesnika na medijskom i telekomunikacionom tržištu, kao i sveobuhvatno znanje i bogatu praksu u oglašavanju, pripremi i organizaciji konkursa, sponzorstava, festivala, nagradnih igara, takmičenja i promotivnih događaja.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..