Company logo

NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE

Od 1. juna 2024. počela je primena novog Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije 1 (dalje: PKU), koji su 15. aprila zaključili Unija poslodavaca Srbije i Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala, na period od jedne godine, a kojim je utvrđeno da će učesnici u zaključivanju PKU zajednički podneti zahtev za njegovu primenu i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca Unije poslodavaca Srbije.

Podsećamo da Vlada Republike Srbije može odlučiti da se kolektivni ugovor ili pojedine njegove odredbe primenjuju i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca - učesnika kolektivnog ugovora, radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike, u cilju obezbeđivanja jednakih uslova rada koji predstavljaju minimum prava zaposlenih, odnosno da bi se ublažile razlike u zaradama u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti koje bitno utiču na socijalni i ekonomski položaj zaposlenih što ima za posledicu nelojalnu konkurenciju, pod uslovom da kolektivni ugovor čije se dejstvo proširuje obavezuje poslodavce koji zapošljavaju više od 50% zaposlenih u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti (odluka o proširenju dejstva PKU do objave ove informacije, 12.6.2024, nije doneta).

Novi PKU uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i poslodavaca koji svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala na teritoriji Republike Srbije, s tim da su konkretne pretežne delatnosti utvrđene prilogom „Klasifikacija delatnosti“ (Prilog 1) PKU koji obuhvata pojedine grupe delatnosti iz sektora F, B i C Uredbe o klasifikaciji delatnosti.

Odredbe PKU primenjuju se na sva zaposlena lica kod poslodavca (na kojeg se primenjuje), osim na direktora, odnosno druga lica sa kojima se zaključuje poseban ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti. Krajnji rok za usklađivanje opšteg akta (kolektivnog ugovora odn. pravilnika o radu) i ugovora o radu sa odredbama PKU je 90 dana od stupanja na snagu PKU, odnosno najkasnije do 30. avgusta 2024.

Danom stupanja na snagu novog PKU stavljen je van snage Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 38/2023 od 10.5.2023.).

Odricanje od odgovornosti: Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savet

Footnotes

  1. Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 47/2024 od 24.5.2024.