Company logo

PRIPREMITE SE NA VREME: NOVI PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA

Ministar zaštite životne sredine doneo je novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 11/2024) koji je objavljen sredinom februara, a primenjuje se od 1. septembra 2024.

Po pravilu, bezbednosni list izrađuje se za jednu hemikaliju, s tim da izuzetno jedan bezbednosni list može obuhvatiti više supstanci, odnosno smeša, ako su podaci u tom bezbednosnom listu u svim poglavljima potpuno odgovarajući za sve supstance, odnosno smeše.

Takođe, kada jedan bezbednosni list obuhvata različite forme supstance, navode se svi relevantni podaci i jasno naznačava na koju formu se određeni podatak odnosi, a može se izraditi zaseban bezbednosni list za svaku formu supstance.

Pravilnik propisuje da se u svakom relevantnom poglavlju bezbednosnog lista navodi i da li bezbednosni list obuhvata različite nano forme i koje, kao i veza relevantnih bezbednosnih podataka sa svakom od tih nano formi.

Podaci su svrstani u 16 poglavlja koja sadrže podpoglavlja (čiji su nazivi dati u Prilogu 1 uz pravilnik). Kao i u dosadašnjem pravilniku, propisano je:

  • da podaci u bezbednosnom listu moraju biti jasni i sažeti, a jezik koji se koristi jednostavan, jasan, precizan, bez žargona, akronima i skraćenica, kao i

  • da se u bezbednosnom listu ne smeju navoditi obaveštenja kao što su: "može biti opasna", "nema efekata na zdravlje", "bezbedna pri većini uslova korišćenja", "nije štetna" ili bilo koje drugo obaveštenje koje ukazuje da hemikalija nije opasna, ili koje nije u skladu sa klasifikacijom hemikalije.

Na prvoj strani bezbednosnog lista, pored datuma izrade, navodi se i datum izrade revidiranog bezbednosnog lista, broj verzije, broj revizije i datum od kog se zamenjuje prethodna verzija bezbednosnog lista - ako je bezbednosni list revidiran.

Kao i do sada, sve strane bezbednosnog lista, uključujući i priloge, moraju biti numerisane i imati oznaku ukupnog broja strana (npr. strana 1 od 3) ili navod da postoji sledeća strana (npr. "nastavak na sledećoj strani"), odnosno da je ta strana poslednja strana bezbednosnog lista (npr. "kraj bezbednosnog lista"), a broj strana bezbednosnog lista nije ograničen i srazmeran je opasnosti hemikalije i dostupnim informacijama.

Na kraju podsećamo da bezbednosni list ne sme da sadrži prazna podpoglavlja, a pri navođenju podataka u bezbednosnom listu koriste se zakonske merne jedinice.

Podsetnik o pravilima obeležavanja i pakovanja hemikalija i određenih proizvoda

Podsećamo da je u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 40/2023 od 17. maja 2023. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN koji se primenjuje od 1. septembra 2023. (u daljem tekstu: Pravilnik GHS objavljen u Službenom glasniku RS br. 40/2023), a kojim je propisano sledeće:

  • Do 1. septembra 2023. godine: hemikalije i određeni proizvodi se klasifikuju, pakuju i obeležavaju u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS" br. 105/13, 52/17 i 21/19), a mogu biti klasifikovane, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom GHS objavljenim u Službenom glasniku RS br. 40/2023.

  • Ako su hemikalije stavljene u promet pre 1. septembra 2023. godine i klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS" br. 105/13, 52/17 i 21/19), snabdevač ih od 1. marta 2025. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa Pravilnikom GHS objavljenim u Službenom glasniku RS br. 40/2023.

Odricanje od odgovornosti: Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savet