Company logo

ZAKON O STRANCIMA: ŠTA ČEKA STRANE DRŽAVLJANE OD 01.02.2024?

Početkom avgusta prošle godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima1 koji je usvojen, između ostalog, s ciljem pojednostavljivanja postupka regulisanja boravka stranih državljana na teritoriji Republike Srbije.

Primena znatnog broja odredbi navedenog propisa odložena je za 01.02.2024. te ostavljen rok od gotovo šest meseci za donošenje podzakonskih akata za bliže regulisanje pojedina pitanja. Ni to međutim nije bilo dovoljno za poštovanje zakonske vakacije pa je pravilo o objavljivanju zakona i drugih opštih akata i u ovom slučaju suspendovano: podzakonski akti objavljeni su tek 26. januara ove godine, sa stupanjem na snagu 1. februara. Budući da malo ko ovde više mari za ustavnost propisa, a još manje za vaše pravo da se upoznate sa normama koje se na vas primenjuju, tu diskusiju prepuštamo pravnoj jurisprudenciji, a u nastavku dajemo pregled nekih od novina.

Stranci na koje se primenjuje vizni režim

Viza, odnosno odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit koje stranac pribavlja pre ulaska na teritoriju Republike Srbije, do sada se izdavala u obliku nalepnice koja se utiskuje u putnu ispravu stranca, a od 01.02.2024. izdavaće se i u elektronskom formatu.

Viza za duži boravak (viza D) je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana, a pribavlja je stranac kojem je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju u skladu sa viznim režimom i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka ili zahtev za jedinstvenu dozvolu.

Privremeni boravak

Kao što smo već pisali u biltenu objavljenom nakon izmena Zakona o strancima, najvažnija novina je razdvajanje postupka za odobravanje privremenog boravka na:

 • postupak za izdavanje jedinstvene dozvole (dozvola za privremeni boravak i rad stranca) - po osnovu zapošljavanja i stručne specijalizacije, obuke i prakse, i
 • postupak za izdavanje dozvole za privremeni boravak - po svim drugim zakonskim osnovama.

Jedinstvena dozvola

Počev od februara 2024, postupak zapošljavanja stranaca u našoj zemlji pojednostavljen je uvođenjem jedinstvenog upravnog mesta (nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP), odnosno uvođenjem jedinstvene dozvole kojom se dozvoljava boravak i rad stranaca, kao kartičnog, biometrijskog dokumenta. Procenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje stranca i dalje će raditi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), koju će potom dostavljati MUP-u koji donosi odluku po zahtevu za jedinstvenu dozvolu.

Od 1. februara 2024, zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole (kojim se traži dozvola za privremeni boravak i rad stranca) podnosi se isključivo elektronskim putem preko internet portala. Prema Pravilniku o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca2, zahtev mogu podneti strani državljanin, poslodavac u ime stranca ili treće lice koje oni ovlaste. Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole propisana je navedenim pravilnikom, a mora biti podneta u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta.

Nova pravila omogućavaju poslodavcima i grupno podnošenje zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole - za boravak i rad većeg broja lica, ukoliko se radi o istom zakonskom osnovu. Posebno ističemo da je prilikom podnošenja zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole po osnovu zapošljavanja, poslodavac (ili drugo lice ovlašćeno od poslodavca), u obavezi da pokrene i postupak za sprovođenje testa tržišta rada pred NSZ. Zahtev za sprovođenje testa tržišta rada može se podneti istovremeno sa zahtevom za jedinstvenu dozvolu, odnosno najranije 60 dana, a najkasnije na dan podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu.

Evidentiranjem zahteva za sprovođenje testa tržišta rada sistemski se generiše broj zahteva (ID broj), koji se upisuje u odgovarajuće polje na zahtevu za izdavanje jedinstvene dozvole. Kada zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole podnosi stranac, ID broj pribavlja od poslodavca.

Dozvola za privremeni boravak

Bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka, izgled zahteva za odobrenje privremenog boravka i izgled obrasca dozvole za privremeni boravak propisani su Pravilnikom o odobravanju privremenog boravka.3

Podsetimo: dozvola za privremeni boravak je odobrenje boravka stranca koji namerava da boravi u Republici Srbiji:

 • duže od 90 dana u periodu od 180 dana,
 • duže od perioda boravka određenog međunarodnim ugovorom, odnosno
 • duže od perioda na koji je izdata viza za duži boravak,

po zakonom propisanim osnovima, uključujući i stranca koji ima pravo na rad bez jedinstvene dozvole (u skladu sa propisima kojima je uređeno zapošljavanje stranaca), a koji namerava da u Republici Srbiji boravi duže od napred navedenog vremena.

Zahtev za odobrenje privremenog boravka i dalje se može podneti neposredno MUP-u na propisanim obrascima, a postoji i mogućnost elektronskog podnošenja zahteva popunjavanjem onlajn forme zahteva na Portalu za strance. Ako se zahtev podnosi elektronskim putem, dokazi se prilažu u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta, a u nastavku izdvajamo neke od dokaza koji se prilažu uz zahtev po pojedinim osnovima.

Za stranca koji podnosi zahtev po osnovu posebnog oblika zapošljavanja - po osnovu obavljanja poslova akreditovanog stranog novinara; volontiranja; eksperta na realizaciji projekta u saradnji sa državnim organima RS; realizacije audiovizuelnog dela (stranac koji je član autorske i glumačke ekipe koja na teritoriji Republike Srbije proizvodi audio ili vizuelno delo) i obavljanja sezonskih poslova - ne traže se dokazi o sredstvima za izdržavanje i o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka.

Od stranca koji podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu učenja srpskog jezika, pored opštih uslova za odobrenje privremenog boravka, traže se potvrda o pohađanju kursa srpskog jezika sa navedenim početkom kursa i periodom trajanja i dokaz o nameri školovanja u Republici Srbiji (dokaz o pokrenutom postupku priznavanja strane školske isprave, dokaz o uplati rate školarine, dopis obrazovne ustanove i sl.).

Od stranca koji podnosi zahtev po osnovu učestvovanja u programima međunarodne razmene studenata, pored ispunjenja opštih uslova, zakon traži i podnošenje dokaza da učestvuje u programima međunarodne razmene učenika i studenata koje je odobrilo ministarstvo nadležno za prosvetu i nauku, dok pravilnik kao dokaz o opravdanosti zahteva da se priloži potvrda o učestvovanju u međunarodnom programu razmene studenata, izdata od strane nadležne institucije, sa navedenim vremenskim trajanjem programa.

Iako je zakon uslove za odobrenje privremenog boravka po osnovu naučno-istraživačkog rada ili drugih naučno-obrazovnih aktivnosti regulisao u jednom takoreći šturom članu, podzakonski akt propisao je različite dokaze kojima se opravdavaju zahtevi po tim osnovima, i to:

Kada stranac podnosi zahtev po osnovu naučno-istraživačkog rada, pored opštih uslova, kao dokaz o opravdanosti zahteva prilaže i: 1) izvod o registraciji akreditovane naučnoistraživačke organizacije u Republici Srbiji kod koje stranac obavlja naučnoistraživački rad; 2) ugovor zaključen sa naučnoistraživačkom organizacijom o obavljanju naučnoistraživačkog rada i sprovođenja istraživačkih aktivnosti i 3) uverenje ustanove, odnosno pravnog lica kod kojeg stranac obavlja naučnoistraživački rad, sa datumom početka i periodom trajanja naučnoistraživačkog rada.

Ako se pak zahtev podnosi po osnovu drugih naučno-obrazovnih aktivnosti, dokazi o opravdanosti zahteva zavisiće od konkretnog osnova tog zahteva:

 1. u slučaju zahteva po osnovu realizovanja naučnih aktivnosti - zaključen ugovor o obavljanju naučne aktivnosti, odnosno uverenje, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih naučnih aktivnosti;
 2. u slučaju zahteva po osnovu neformalnog obrazovanja, odnosno pohađanja obuke ili kursa za sticanje novog zanimanja ili profesije (npr. obuka za pilote, akademija za obuke iz oblasti IT i sl.) - zaključen ugovor o sprovođenju obuke radi obrazovanja i sticanja novog zanimanja i profesije, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih obrazovnih aktivnosti,
 3. u slučaju zahteva po osnovu sportskog usavršavanja mlađih kategorija sportista - zaključen ugovor o sportskom usavršavanju i pohađanju sportske škole, u kome je naveden datum početka i period trajanja navedenih aktivnosti.

Strancu kome se privremeni boravak odobrava po osnovu spajanja porodice sa strancem kome je izdata jedinstvena dozvola, privremeni boravak odobrava se do isteka roka važenja jedinstvene dozvole stranca sa kojim se traži spajanje porodice.


Dozvola za privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola izdaje se u obliku kartice, na obrascu na kom su personalizovani podaci o vrsti dozvole i služi kao isprava kojom se dokazuje identitet stranog državljanina (pored drugih isprava predviđenih Zakonom o strancima).

Odricanje od odgovornosti: Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savet

Footnotes

 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima - "Službeni glasnik RS" br. 62/2023 od 27. jula 2023.

 2. Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca „Službeni glasnik RS" broj 6/2024 od 26. januara 2024.

 3. Pravilnik o odobravanju privremenog boravka "Službeni glasnik RS" broj 6/2024 od 26. januara 2024.